Die NG Kerk in ‘n perfekte storm

Ds Albert Cruywagen skryf in die jongste nuusbrief van NIMSA, die netwerk vir brugbediening:

Daar is minstens vyf elemente wat “saamspan” wat die NG Kerk in ‘n perfekte storm laat beland het:

1.  Veranderende sosio-ekonomiese omstandighede wat ‘n sterkerwordende impak het op gemeentes se lewensvatbaarheid. Dit sluit in jonger lidmate wat die kerk verlaat, emigrasie van jonger lidmate, afsterwe van ouer lidmate, al hoe minder persoonlike en dus gemeentelike inkomste.

2.  Groterwordende verskil tov Skrifinterpretasie en teologiese “stromings”.

3.  Lidmate se gevoel van “verlies” na 1994 wat op verskillende maniere sigbaar is.

4.  Proponente wat nie beroepe kry nie en naby-aftree leraars wat vasbyt; toekomskyk dat teologiese studente ‘n beduidende afname toon en ‘n beduidende aantal ouer leraars wat in die volgende vyf jaar aftree.

5.  Voorgestelde vier baan teologiese opleiding (Oktober, Algemene Sinode).

    Hierdie elemente kan met positiewe nagevolge besprekingspunte op die Brugbediening se agenda word. Die oorspronklike (enkelvoudige) rede vir brugbediening in ‘n gemeente kan dalk verbreed word om aspekte van bg. elemente in te sluit.

     Dit word al meer nodig dat die situasie van ‘n gemeente waar brugbediening moet gebeur,  wydlopend geanaliseer en gelees moet word met bg. elemente in gedagte. Die nodigheid van ‘n adviespaneel uit brugpastors se geledere tree dan sterker na vore. So ‘n gemeente se omstandigheid moet waarskynlik al minder geïsoleerd bekyk word. Gemeentes in die ring kan ook onder die vergrootglas kom vir ‘n meer inklusiewe analise. Dit kan selfs samesmelting, kombinering en eenwording van ringsgemeentes insluit.

    Daar is nog ‘n visioen wat oopvou, nl. skakeling met en uitreik na ander kerkgenootskappe in die onmiddellike omgewing. Die Hervormde Kerk het gemeentes wat gekontak kan word met wie samewerking gemaklik kan gebeur. Die toekomsklokkies wat hier lui is eenwording van die NG Kerk en die Hervormde kerk! Iets opwindend wat ook oorweeg kan word, is vennootskappe met Engelstalige kerke in die omgewing. Dit bring die netelige saak van slegs Afrikaans as kanseltaal binne sigafstand. Die olifant in die vertrek is skakeling met swart kerke. Die brandende/smeulende saak van kerkvereniging kan dalk kom pluk aan die soom van ons klere.

Die vereistes om NG Kerk te bly, nl. wit lidmate en Afrikaans as gebruikstaal, sal êrens in die toekoms aandag moet geniet. Die volgende (minstens) drie vrae duik op:

1 – Moet gemeentes eers wegkwyn en mettertyd sterf, en eers dan kan iets plaasvervangend gebore word?

2 – Moet Afrikaans as voertaal plek maak vir Engels om swart lidmate te akkommodeer,  en dan sterf die gemeente in  ieder geval! Dan moet daar iets plaasvervangend gebore word.

3 – Is daar een of ander goue middeweg? Hierdie goue middeweg wat ontdek (gebou?) moet word, kan dalk die reuse bydrae wees wat Brugbediening vir die NG Kerk kan lewer!

    Vervolgens kan voor-die-hand-liggende vennootskappe met nog ander kerkgenootskappe oorweeg word, afhangende van elke plaaslike omstandigheid. Daarby kom instansies soos MES, skole, ens. onder die loep. En seker die mees opwindende, maar mees uitdagende, is vennootskappe met nie-voor-die-hand-liggende instansies. Hier tree kreatiwiteit in. Dis egter seker ook toekomsmusiek! ‘n Variasie van vennootskappe is “Fresh Expressions”.

    Wat van ‘n werkswinkel met Mark 4 : 35 – 41 as opening en die sake soos in hierdie skrywe genoem as agenda?