Ope Brief aan die Gemeente – NG Kerk Patmos

18 Maart 2020  
I/S:      COVID 19 VIRUS
Ons groet elkeen vandag in die Heilige naam van onse Here Jesus Christus en vertrou dat ons skrywe vir elkeen hoop, vertroue en genoegsame inligting sal verskaf in die unieke situasie wat ons land, Suid Afrika, hom tans in bevind.   Na Sondagaand se afkondiging deur die President het ons onmiddellik ʼn spesiale dringende Kerkraadsvergadering byeengeroep vir Maandagaand, 16 Maart 2020.   Tydens die vergadering is alle aspekte van die noodtoestand in ons land deeglik bespreek en ondersoek. Die voorsitter van die kerkraad het ook gedurende die dag met verskeie rolspelers vergader en verskeie brandpunte is daarna ook deur die Kerkraad bestudeer alvorens die Kerkraad, in solidariteit, die volgende besluite geneem het:
Eredienste   Effektief vanaf Maandagaand sal daar by Patmos 2 (twee) oggend eredienste aangebied word, nl. 9:00 en 10:30. Daar sal tot en met 18 April 2020 ook geen aanddienste aangebied word nie.   By beide van die dienste sal dieselfde boodskap deur Ds. Armand gelewer word. Tydens die erediens sal ‘n video opgeneem word van Ds Armand se preek wat direk na afgeloop van die diens op die gemeente se sosiale media platforms geplaas sal word. Dws, op die webtuiste van Patmos, www.patmos.ng.org.za , die tuisblad op Facebook, die epos netwerk van die gemeente en dan laastens per WhatsApp na die verskeie wyksgroepe van die gemeente.   Bg. logistieke reëlings sal dus vir elkeen van ons lidmate die geleentheid bied om self te besluit hoe en waar hulle die eredienste wil ontvang. Die Kerkraad sal ook in twee verdeel word en dus beide eredienste bywoon en diens lewer.   By die ingang van die gebou sal handsaniterings produkte verskaf word sodat elkeen wat die gebou betree hulle hande kan reinig. Die kollektes sal slegs na die eredienste by die deure deur die kerkraadslede ontvang word in die kollekte sakkies. Alle kerkraadslede en geldtellers sal met mediese handskoene toegerus word vir die uitvoering van hulle pligte.
Gemeente funksies en byeenkomste   Die vertoning van Marion Holm wat deur die gemeentebediening aangebied sou word op 3 April 2020 word uitgestel tot DV 28 Augustus 2020.   Die Gemeentebasaar wat op 1 Mei 2020 by Westview Skool sou plaasvind word voorlopig uitgestel tot DV September 2020. Die finale datum sal tydens die Kerkraadsvergadering van DV 18 Mei 2020 bevestig word.   Finansiële impak op die gemeente   Gegewe die bovermelde reëlings en die moontlikheid dat die regering in die volgende dae en weke moontlik nog strenger maatreels in plek sal plaas doen die Kerkraad ‘n beroep op elkeen van ons lidmate om per elektroniese oordrag die maandelikse dankoffers aan die gemeente te doen.  Patmos se bankbesonderhede is soos volg:  NG Kerk Patmos, ABSA,  Rekening nommer 4062060602,  Tak Newtonpark, 632 005   Alternatiewelik sal die kerkkantoor ook weekliks tussen 9:00 en 13:00 u bydraes kan ontvang as u dit eerder in ʼn koevertjie wil plaas en by die kerkgebou aflewer.   Ons herinner ook die gemeente aan die Snapscan toep wat elkeen op hulle selfone kan aflaai en dan ook so bydraes aan die gemeente maak.   Die gebedsbediening sal vir eers, met die nodige fokus op streng higiëne, voortgaan om die belangrike werk aan Patmos se nabye gemeenskap te lewer.  Die diens sal buite die kerkgebou gelewer word om beide partye te beskerm.   Die kerkraad sal die situasie baie nougeset monitor en is gereed om op baie kort kennisgewing te vergader en die besluite aan te pas en/of te herroep sou dit so verlang word.   Ten slotte,   Die Bybel beklemtoon God se sorg, nabyheid en beskerming. Dit is belangrik om mekaar hiermee te troos.   Ons moet ook versigtig wees dat ons troosboodskap mense nie laat vergeet hoe belangrik gedissiplineerde, geroetineerde voorsorgmaatreëls soos deur die regering uiteengesit is nie.           Walter Schwär, Lutherse predikant van Kaapstad, bring Maarten Luther se woorde toe ‘n groot plaag Europa in die 16de eeu geteister het, onder ons aandag:   I shall ask God mercifully to protect us. Then I shall fumigate, help purify the air, administer medicine and take it. I shall avoid places and persons where my presence is not needed in order not to become contaminated and thus perchance inflict and pollute others and so cause their death as a result of my negligence. If God should wish to take me, he will surely find me and I have done what he has expected of me and so I am not responsible for either my own death or the death of others. If my neighbour needs me however I shall not avoid place or person but will go freely as stated above. See this is such a God-fearing faith because it is neither brash nor foolhardy and does not tempt God.” (The Annotated Luther, Volume 4: Pastoral Writings)   Dit bly die ons gebed dat elkeen van ons Patmosfamilie in die tyd weereens bewus sal word van God se Almag, Liefde en Genade.   Ons sluit af met die woorde van troos, hoop en bemoediging in Psalm 91 vers 5 & 6 as blywende herinnering  dat ons as kinders van God nie bang hoef te wees nie!
Christus groete,
Ds. Armand Crous                                        Rick Oosthuizen
Leraar: NG Patmos                                        Voorsitter: Kerkraad