Goeie nuus: Eredienste neem weer aanvang in kerkgebou

Goeie dag aan al ons vriende en familie in Patmos

 Ons groet julle vandag in die geseënde naam van onse Here en Verlosser, Jesus Christus.

 O.S. Marden het gesê: “there is no medicine like hope, no incentive so great, and no tonic so powerful as the expectation of something tomorrow”

Hoop vorm die basis van ons geloof. dit anker ons as gemeente aan die belofte dat onse Hemelse Vader altyd sal voorsien aan ons, sy kinders. God se liefde en beloftes vervat in die Woord spreek juis tot die beginsel dat ons kan Hoop hê. Vir vandag, more en die toekoms.

Want Hy is en sal altyd in beheer wees en bly.  Dit is nog nooit so bewys soos die laaste 5 maande tydens grendeltyd nie. Terwyl ons in ons huise afgesonder was het God vir ons bewys op ’n fisiese vlak hoe Hy elke dag werk in ons lewens.

 Die natuur rondom ons het weer begin floreer, vry van die mens se invloed. Wie sal ooit kan vergeet hoe pragtig die skoon kanale in Venisië gelyk het in die tyd. Daar was selfs wilde diere in van die wêreld se grootste stede opgemerk!

 Net so het Patmos as gemeente ook die storm deurstaan. Deur genade onbeskryflik groot is uitreike gedoen na al die behoewendes in Port Elizabeth en kon ons ook vir die geringstes onder ons broodnodige kospakkies en hulp uitdeel.

 Die pasafgelope Maandagaand het ons dan ook as Kerkraad weer in ons geestelike huis vergader. Om weer binne in die kerklokaal te kon sit saam met mede gelowiges was onbeskryflik geseënd. En daarom het die Kerkraad dit eenparig goedgekeur dat DV 13 September 2020 die gemeente ook weer in die Huis van God kan vergader. Is dit nie wonderlik nie? Ons kan weer saam as een liggaam aanbid!

 As getroue wetsgehoorsame landsburgers het ons egter ’n plig en ook, verantwoordelikheid, teenoor mekaar en die groter gemeenskap van Port Elizabeth om steeds aan al die COVID 19 regulasies te voldoen. Derhalwe sal ons COVID 19 beheerspan by die kerkdiens teenwoordig wees en al die nodige protokols streng toepas.

 Vir u gerief
1. Slegs 50 persone sal op die hele kerkgronde toegelaat word tydens die erediens/te.

2.            Die erediens sal om 09:00 plaasvind. Indien daar meer as 50 persone is wat die erediens wil bywoon sal daar ’n tweede diens plaasvind om 10:30.
3.            Besprekings kan by die kerkkantoor per sms of whatsapp gemaak word by ons skriba, Elizna, se selfoonnommer: 0832589860 en/of die wykskerkraadslid gedoen word vanaf                 elke Maandoggend 08:00 tot Woensdae om 12:00.
4.            Die kerkantoor sal elke bespreking bevestig vir elke erediens met die gemeentelede in persoon.
5.            Met u aankoms by die kerkgebou, sal die standaard saniteringsprosesse geimplimenteer word soos bepaal deur die regulasies.
6.            Die onderskeie jeugbedieninge sal ook weer met hulle werksaamhede begin. Die reëlings sal deur die onderskeie leiers hanteer word.
7.            Ongelukkig sal geen sang op die stadium toegelaat word tydens die eredienste nie en sal veilige sosiale afstande tussen kerkgangers ook van toepassing wees.
8.            Die huidige video preke en WhatsApp audiodienste sal steeds op Saterdagaande versprei word soos tydens die grendeltyd die gebruik was.
 Ons vertrou dat u dan ook van die kans gebruik sal maak om weer saam as Patmos te vergader en die samesyn as familie te ervaar.
Soos altyd bly ons dankbaar in nederige erkentlikheid aan elkeen van u wat so getrou gedurende die grendeltyd ook u rentmeesterskap uitgeoefen het. Sonder u ondersteuning kan ons nie ’n baken van hoop wees vir die kwesbares in die uitdagende tyd van COVID 19 nie.

 Soli Deo Gloria,

 Rick en Armand.

NG Kerk Patmos

Gebed vir Covid-19 deur Jaco Thom

Oorgeneem en aangepas van Fr Mike, Interrupting the Silence

God die Vader, U begeer gesondheid en heil vir alle mense;
Ons prys U en dank U, o Heer.

God die Seun, U het gekom sodat ons die lewe mag hê, en dit in oorvloed;
Ons prys U en dank U, o Heer.

God die Heilige Gees, U het ons liggame die tempel van u teenwoordigheid gemaak;
Ons prys U en dank U, o Heer.

O Heilige Drie-eenheid, in U leef ons en beweeg ons en is ons;
Ons prys U en dank U, o Heer.

Here, hoor ons gebed, en laat ons noodroep tot by U kom –

Vir almal wat treur oor die dood van familie, vriende en landgenote;
Skenk hulle moed en krag om die dae wat kom, te hanteer, o Heer,
en die troos van u liefde.

Stort u genesende genade uit oor almal wat siek, beseer of ongeskik is, dat hulle heel kan word;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Gee dat almal wat u leiding soek, of bang of benoud of oorweldig is, u wil sal ken en bewus mag wees van u teenwoordigheid;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Gee vrede, moed en hoop aan almal wat ly na liggaam, siel of gees;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Maak dit wat gebreek is deur sonde in ons lewens, in ons nasie, en in die wêreld heel;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Seën die dokters, verpleegsters, en almal wat die siekes en lydendes versorg;
hou hulle veilig en gesond, en skenk hulle wysheid en vaardigheid, simpatie en geduld;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Skenk aan ons president en alle politieke leiers die wysheid, mensliewendheid en regverdigheid, dat hulle met doelgerigtheid hulle taak kan volvoer om die welsyn van al ons mense te dien;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Skenk wysheid, kreatiwiteit en volharding aan almal in die mediese professie, die navorsers, beleidmakers en leiers as hulle reageer op die pandemie;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Maak ons harte en hande oop om almal wat hulle werk gaan verloor of finansieel deur COVID-19 geraak word, te ondersteun;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Gee ons medelye vir hulle in nood, geduld in hierdie tyd van ellende, en liefde vir ons naaste;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Laat ons harte nie van vrees versmelt nie;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

U is die Heer wat wonders doen;
U het u mag aan die mense betoon.

U, o Heer, is die bron van die lewe;
En in u lig sien ons lig.

Pastorale skrywe

PASTORALE SKRYWE VAN DIE DAGBESTUUR VAN DIE ALGEMENE SINODE OP DIE VOORAAND VAN 21 DAE VAN ALGEHELE INPERKING – 27 MAART TOT 16 APRIL 2020

Geliefdes in die Here Jesus Christus

Van Nioma, James, Dewyk, Maartje, Elise en Gustav op die vooraand van drie weke van algehele inperking te midde van die wêreldwye korona-pandemie. Nelis is tans met sabbatsverlof, maar ons weet dat hy hierdie boodskap heelhartig sal onderskryf.

Bêre hierdie brief totdat jy kans het om dit rustig oop te maak en te lees. Dit is ’n persoonlike boodskap vir jou. Die boodskap is nie bedoel om in die gewone sin van die woord ’n amptelike skrywe te wees nie, maar eerder om spreekwoordelik ’n rukkie daar by jou te kom sit waar jy op die oomblik alleen by die huis is. Ons skryf ook vir jou vanaf ons rusbanke, en nié vanuit ons kantore nie. Laat gaan sommer net ’n oomblik jou gedagtes oor die name en gesigte van kollegas oor die land heen en in Namibië, net soos óns nou doen terwyl ons hier skryf. Wat is jou gebed nou vir jou kollegas? Wat kan ons vir jou bid?

Die wêreld rondom ons het oornag verander. Dalk voel jy soos James. Hy sê hy skarrel nog net die afgelope week om in hierdie vreemde nuwe omgewing iets sinvols gedoen te kry. In sy lewe moes hy nog nooit die polisiekantoor kontak om te hoor hoe gemaak met ’n kleinerige begrafnis nie. Nou lê daar drie weke voor waarin siekesorg, sterwensbegeleiding en begrafnisse selfs nog meer onseker is. Maartje erken dat alles vir haar en Zander nog onwerklik voel, met die gevolg dat sy nog nie eens regtig oor haar eie huis gedink het voordat die inperking Vrydag begin nie. Sy het wel ’n broos oomblik beleef toe haar 10-jarige vra: “Mamma, wie gaan na my en sussie kyk as jy en Pappa dalk siek raak?” Een van Dewyk se kinders wag om te hoor wat die hoof- uitvoerende beampte van Anglo America uit Londen met Gwene Matshe uitrig, want die grootbaas in Londen het glo gesê die myn sál oop bly. ’n Mens dink aan jou geliefdes en hulle onsekerhede terwyl jy besig is om video’s op te neem en nuwe bedieningsplanne te maak.

Elise en haar gesin het geregistreer as vrywilligers om saans die rakke van die apteek te gaan regpak sodat hierdie noodsaaklike diens in die oggende voortgesit kan word en die personeel kan rus. Ek self probeer my jong volwasse student en volgroeide tiener oortuig dat ons drie al die ruite in die huis in dié tyd moet was. Dan herinner hulle my baie gou: “Onthou, Mamma is eintlik aan diens, nie met vakansie nie.” Ek noem dit ontduiking. Feit is, liewe kollega, jy is ook ma, pa, oupa, ouma, broer, suster, geliefde in hierdie tyd, en tog weet ons terwyl ons hier skryf dat jy dalk meer as een aand gaan wakker lê omdat die lyding rondom jou jou hart as geroepene diep gaan raak. Ons wil hê jy moet weet, terwyl jy dit vir ander sê, is ook jy nie alleen nie.

“A crisis do not create our theology, it reveals it,” verduidelik Esau McCaulley. Miskien het jy ook al in jou hart begin wonder hoe hierdie pandemie die vrae wat mense, ook jy, oor God vra, gaan beïnvloed? Hoe gaan jy dit antwoord? James sê dit voel vir hom of sy verstaan van pastoraat meteens nie meer geldig is nie. Of is daar dalk nou ’n ander manier om net in stilte by mense te wees totdat God se teenwoordigheid vir hulle deurbreek? Elise haal aan uit ’n gedig van Steve Garnaas-Holmes, “Present Shepherd”. Soek en lees gerus die hele gedig wat ’n verwerking van Psalm 23 is:

But the Good Shepherd leads you into the present moment. The green pastures may be distant from this shadowed valley. You fear the smallness of your vision. Meanwhile the Shepherd is here with us, leading us, right now. Behold this moment. Behold the love. Look till you see beauty. Stay till you know. It is not protection from the future, but the presence of the Shepherd, that is your peace. Trust that peace.

Die ondenkbare het gebeur. Die wêreld is tot stilstand geroep. Dit laat Gustav dink aan Walter Brueggemann se boek Sabbath as Resistance: Saying No to the Culture of Now. Is COVID-19 dalk ’n geleentheid om die betekenis van die vierde gebod te herontdek? Is dit nie so dat die tempo van die 21ste eeu ’n eindelose ratwerk van produksie, ’n weg van eindelose begeerte, eindelose druk op prestasie en eindelose rusteloosheid sonder enige sabbat is of was nie? Brueggemann wys daarop dat dít feitlik die presiese leefstyl van die farao se regime in Egipte was. Die sabbat, aan die ander kant, bied ’n alternatief – die erkenning dat die welstand van die skepping en van die mens nie van eindelose werk afhang nie. Die alternatief is ’n ekonomie van medemenslikheid en buurmanskap as natuurlike uitvloeisel van ware aanbidding. Daarom is die sabbat nie net rus wat verkwik nie. Dit is rus wat transformeer. Gaan die ná-Covid-leefstyl anders lyk as die lewe voor die pandemie?

Daar is soveel wat ons as vanselfsprekend aanvaar, sê Maartje, soos ons vryheid en ons gesondheid. Dalk help hierdie 21 dae ons om te reflekteer oor wat werklik belangrik is en waarmee ons daagliks besig is? Dewyk wil jou aanmoedig om in hierdie tyd met boodskappe en oproepe uit te kom by daardie goeie vriende by wie jy die afgelope tyd hopeloos te min uitgekom het, waarskynlik omdat die bediening jou net so ingesluk het.

Ons wil jou herinner aan jou roeping en aan die trou van God. Dalk het jy so pas die bediening betree en skielik staan die wêreld op sy kop. Dalk lê aftrede kort om die draai en nou gebeur hierdie ingrypende ding. Dalk het jy moed verloor. Miskien is jy moeg. Moedeloos. Dalk het jy groot planne vir die jaar gehad en nou lyk dinge totaal anders en onseker. Dit is nié sonder betekenis dat ons nou in Lydenstyd is en dat tyd van algehele inperking in die week ná Opstandingsondag eindig nie. Die kruis van Christus is die simbool van God se liefde vir mense in nood. Mag jy persoonlik diep troos hierin vind. Christus se oorwinning oor die dood is die hart van die Goeie Nuus waarvolgens ons leef. Mag jy met vreugde gevul word elke keer wanneer jy in die volgende drie weke aan hierdie waarheid dink.

Net daar waar jy nou sit – ontvang die seën van die Here vir jou en vir jou huis: Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

Ope Brief aan die Gemeente – NG Kerk Patmos

19 Maart 2020
I/S:      COVID 19 opvolg korrespondensie
  Die regering van Suid Afrika maak staat op al sy burgers om saam te werk en die regulasies t.o.v. die virus met oorsig en nabetragting na te volg. Daarom des te meer moet ons as gelowiges in die donker tyd ons Lig moet laat skyn vir ‘n wêreld daarbuite wat vasgevang in paniek en vrees is.   ‘n Dierbare suster in Christus het vanoggend vir my ‘n waar ding gesê: “ons is elkeen ons eie advokaat as dit by ons gesondheid kom!”   Is dit nie mooi nie? Elkeen van ons is geroep om as voorbeeld ook vir mekaar te dien.   Daarom wil ons graag op elkeen ‘n beroep doen dat:    indien jy nie 100% perdfris voel op die dag nie, of dalk onderliggende siektes toestand soos diabetes en/of long verwante kwaal het, of dalk in die hoë risiko groepe val nl. Bo 60 jaar en/of bestaande mediese toestand het,   jy eerder sal besin oor die erediens bywoning by die kerkgebou.   Die kerkraad het planne inwerking gestel om te sorg dat elke Sondag se preek wel by elke lidmaat wat toegang tot ‘n selfoon/rekenaar het sal uitkom en dus moedig ons lidmate aan om met deernis en respek hulle lidmaatskap van die Patmos familie uit te leef in die tyd waar ons almal ondersteuning nodig het.   Ons onderneem om ten alle tye u op hoogte te hou van enige veranderlikes wat die gemeentesake aanbetref en wil u verder versoek om in gebed die familie van Patmos aan die Hemelse Vader op te dra.
Christus groete,
Ds. Armand Crous                                            Rick Oosthuizen
Leraar: NG Patmos                                           Voorsitter: Kerkraad

Ope Brief aan die Gemeente – NG Kerk Patmos

18 Maart 2020  
I/S:      COVID 19 VIRUS
Ons groet elkeen vandag in die Heilige naam van onse Here Jesus Christus en vertrou dat ons skrywe vir elkeen hoop, vertroue en genoegsame inligting sal verskaf in die unieke situasie wat ons land, Suid Afrika, hom tans in bevind.   Na Sondagaand se afkondiging deur die President het ons onmiddellik ʼn spesiale dringende Kerkraadsvergadering byeengeroep vir Maandagaand, 16 Maart 2020.   Tydens die vergadering is alle aspekte van die noodtoestand in ons land deeglik bespreek en ondersoek. Die voorsitter van die kerkraad het ook gedurende die dag met verskeie rolspelers vergader en verskeie brandpunte is daarna ook deur die Kerkraad bestudeer alvorens die Kerkraad, in solidariteit, die volgende besluite geneem het:
Eredienste   Effektief vanaf Maandagaand sal daar by Patmos 2 (twee) oggend eredienste aangebied word, nl. 9:00 en 10:30. Daar sal tot en met 18 April 2020 ook geen aanddienste aangebied word nie.   By beide van die dienste sal dieselfde boodskap deur Ds. Armand gelewer word. Tydens die erediens sal ‘n video opgeneem word van Ds Armand se preek wat direk na afgeloop van die diens op die gemeente se sosiale media platforms geplaas sal word. Dws, op die webtuiste van Patmos, www.patmos.ng.org.za , die tuisblad op Facebook, die epos netwerk van die gemeente en dan laastens per WhatsApp na die verskeie wyksgroepe van die gemeente.   Bg. logistieke reëlings sal dus vir elkeen van ons lidmate die geleentheid bied om self te besluit hoe en waar hulle die eredienste wil ontvang. Die Kerkraad sal ook in twee verdeel word en dus beide eredienste bywoon en diens lewer.   By die ingang van die gebou sal handsaniterings produkte verskaf word sodat elkeen wat die gebou betree hulle hande kan reinig. Die kollektes sal slegs na die eredienste by die deure deur die kerkraadslede ontvang word in die kollekte sakkies. Alle kerkraadslede en geldtellers sal met mediese handskoene toegerus word vir die uitvoering van hulle pligte.
Gemeente funksies en byeenkomste   Die vertoning van Marion Holm wat deur die gemeentebediening aangebied sou word op 3 April 2020 word uitgestel tot DV 28 Augustus 2020.   Die Gemeentebasaar wat op 1 Mei 2020 by Westview Skool sou plaasvind word voorlopig uitgestel tot DV September 2020. Die finale datum sal tydens die Kerkraadsvergadering van DV 18 Mei 2020 bevestig word.   Finansiële impak op die gemeente   Gegewe die bovermelde reëlings en die moontlikheid dat die regering in die volgende dae en weke moontlik nog strenger maatreels in plek sal plaas doen die Kerkraad ‘n beroep op elkeen van ons lidmate om per elektroniese oordrag die maandelikse dankoffers aan die gemeente te doen.  Patmos se bankbesonderhede is soos volg:  NG Kerk Patmos, ABSA,  Rekening nommer 4062060602,  Tak Newtonpark, 632 005   Alternatiewelik sal die kerkkantoor ook weekliks tussen 9:00 en 13:00 u bydraes kan ontvang as u dit eerder in ʼn koevertjie wil plaas en by die kerkgebou aflewer.   Ons herinner ook die gemeente aan die Snapscan toep wat elkeen op hulle selfone kan aflaai en dan ook so bydraes aan die gemeente maak.   Die gebedsbediening sal vir eers, met die nodige fokus op streng higiëne, voortgaan om die belangrike werk aan Patmos se nabye gemeenskap te lewer.  Die diens sal buite die kerkgebou gelewer word om beide partye te beskerm.   Die kerkraad sal die situasie baie nougeset monitor en is gereed om op baie kort kennisgewing te vergader en die besluite aan te pas en/of te herroep sou dit so verlang word.   Ten slotte,   Die Bybel beklemtoon God se sorg, nabyheid en beskerming. Dit is belangrik om mekaar hiermee te troos.   Ons moet ook versigtig wees dat ons troosboodskap mense nie laat vergeet hoe belangrik gedissiplineerde, geroetineerde voorsorgmaatreëls soos deur die regering uiteengesit is nie.           Walter Schwär, Lutherse predikant van Kaapstad, bring Maarten Luther se woorde toe ‘n groot plaag Europa in die 16de eeu geteister het, onder ons aandag:   I shall ask God mercifully to protect us. Then I shall fumigate, help purify the air, administer medicine and take it. I shall avoid places and persons where my presence is not needed in order not to become contaminated and thus perchance inflict and pollute others and so cause their death as a result of my negligence. If God should wish to take me, he will surely find me and I have done what he has expected of me and so I am not responsible for either my own death or the death of others. If my neighbour needs me however I shall not avoid place or person but will go freely as stated above. See this is such a God-fearing faith because it is neither brash nor foolhardy and does not tempt God.” (The Annotated Luther, Volume 4: Pastoral Writings)   Dit bly die ons gebed dat elkeen van ons Patmosfamilie in die tyd weereens bewus sal word van God se Almag, Liefde en Genade.   Ons sluit af met die woorde van troos, hoop en bemoediging in Psalm 91 vers 5 & 6 as blywende herinnering  dat ons as kinders van God nie bang hoef te wees nie!
Christus groete,
Ds. Armand Crous                                        Rick Oosthuizen
Leraar: NG Patmos                                        Voorsitter: Kerkraad